Privacy Statement - The Iga Warrior

The Iga Warrior
Martial-Arts Trainingen
Ga naar de inhoud

Privacy Statement

Privacy statement

Inleiding
Bij The Iga Warrior of Enlightment hechten wij er veel belang aan dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee we u kunnen identificeren, bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens, maar ook uw vorderingen middels uw behaalde diploma’s. Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, is het noodzakelijk dat uw gegevens worden opgenomen en bewaard in ons softwaresysteem. The Iga Warrior of Enlightment hanteert daarbij de door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorgeschreven privacy normen.

In deze privacy statement leggen wij uit welke gegevens worden verwerkt en waarom, aan wie uw gegevens worden verstrekt, hoe lang uw gegevens worden bewaard en wat uw rechten zijn.

Welke gegevens worden verwerkt?
Naast gegevens over uw persoon, zoals uw naam, geboortedatum en contactgegevens, leggen wij ook gegevens over uw behaalde diploma’s vast.

Waarom worden uw gegevens vastgelegd?
The Iga Warrior of Enlightment gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:
• Om u te kunnen contacten;
• om uw vorderingen bij te kunnen houden;
• voor onze betalingsadministratie;
• voor het verspreiden van ons magazine;

Aan wie kunnen uw gegevens worden verstrekt?
• Naast de directeur/leraar en, indien nodig, diens waarnemer heeft de directeur/leraar van The Iga Warrior of Enlightment en, indien nodig, diens waarnemer toegang tot uw persoonsgegevens.
• Een administratiekantoor, waar wij een verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten.
• Persoonsgegevens kunnen eveneens worden verstrekt aan derden als daartoe een verplichting bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als u daartoe toestemming heeft verleend.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Op grond van de wet is The Iga Warrior of Enlightment in beginsel verplicht om uw gegevens voor een periode van 7 tot 10 jaar te bewaren.

Wat zijn uw rechten?
U kunt ons altijd vragen om inzage in de gegevens die wij van u verwerken. Indien deze gegevens niet juist of onvolledig zijn, zullen wij deze gegevens op uw verzoek aanpassen. U kunt ons verder vragen uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw persoonsgegevens over te dragen. In beginsel zullen wij gehoor geven aan uw verzoeken en/of bezwaren tegen (bepaalde) verwerking(en), tenzij op ons een wettelijk verplichting rust de gegevens ongewijzigd te laten of te bewaren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan, kunnen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen.

Vragen?
Voor algemene informatie over privacy, over de AVG en over beveiliging, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Voor specifieke vragen of opmerkingen over uw privacy bij ons kunt u contact met ons opnemen via www.ookaminochikara.nl of www.theigawarrior.nl.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement te wijzigen. © 2018

Terug naar de inhoud